Nieuwsbrief

Inschrijven voor nieuwsbrief:


AdvertentiesZoek een makelaarBegrippen bij de makelaar


Page has NOT been indexed by Google

De belangrijkste begrippen bij de makelaar.
U kent ze vast wel, de dure en ingewikkelde begrippen die u tegenkomt als u een huis gaat kopen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste begrippen:
 
Mist u een term of begrip? Laat het ons weten!
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
 
Aansprakelijkheid, hoofdelijke
Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.
 
Aanschrijving
Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen.
 
Aanbiedingsplicht
Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. De gemeente heeft dit recht soms, in het belang van de ruimtelijke ordening. 
 
Acceptatie van hypotheekofferte
Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u de overeenkomst met de bank. Soms kunt er dan nog vanaf zolang de hypotheekakte niet is gepasseerd door de notaris.
 
Aflossing
Terugbetaling van de hypotheekschuld, geheel of in delen. Ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden.
 
Aflossing, boetevrije
Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar.
 
Aflossingsvrije hypotheek
Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente.
 
Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.
 
Afsluitprovisie
Bedrag dat de bank in rekening brengt als u een hypotheek afsluit. Meestal 1% van het totale leenbedrag.
 
Aftrekbare kosten
Alle kosten die u maakt bij de aankoop van een huis en die u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.
 
Akte
Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.
 
Akte, onderhandse
Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.
 
Akte, overdrachts
Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.
 
Akte, transport
Ander woord voor overdrachtsakte.
 
Annuïteitenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.
 
Annuleringskosten
Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.
 
Antispeculatiebeding
Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.
 
Appartement
Woning in een gebouw met meerdere woningen. Een appartement kopen is juridisch ingewikkelder dan de koop van een huis.
 
 
Bankhypotheek
De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten.
 
Basishypotheek
Deel van de hypotheek waarover u de basisrente betaalt.
 
Bedenktijd, rente
Periode waarin u kunt beslissen wanneer u een (volgende) rentevaste periode wilt laten ingaan.
 
Belastbaar inkomen
Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.
 
Belastingaftrek
Een kostenpost u die van uw bruto inkomen mag aftrekken om het belastbaar inkomen uit te rekenen.
 
Belasting, loon
Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon.
 
Belasting, onroerende-zaak
Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. U betaalt altijd een gebruikersdeel. Als eigenaar betaalt u tevens het eigenarendeel.
 
Belasting, overdrachts
Belasting (6% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.
 
Belasting, vermogens
Belasting die u betaalt over het vermogen dat u bezit. Ook de overwaarde in uw huis valt hieronder voorzover die uitstijgt boven bepaalde (ruime) vrijstellingen.
 
Belasting, vooraftrek
U kunt bij de inspecteur van belasting een beschikking aanvragen, die bepaalt dat uw werkgever bij de inhouding van loonbelasting alvast rekening houdt met uw aftrek van de hypotheekrente.
 
Belastingvrije som
Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen. De hoogte hiervan wordt bepaald door uw persoonlijke omstandigheden.
 
Beleggingshypotheek
Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen.
 
Bemiddelaar o.g.
Ander woord voor makelaar in onroerend goed.
 
Beschikking
Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan.
 
Bestemmingsplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren.
 
Bewoonde staat
Een huis is minder waard als het bewoond is. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'.
 
Boetevrije aflossing
Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar.
 
Bouwrente
De rente die u betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van uw nieuwbouwwoning.
 
 
Canon
Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente.
 
Conversiekosten
Kosten die de bank in rekening brengt als u tussentijds uw rentevastperiode of uw aflossingsvorm wilt wijzigen.
 
Courtage
Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt.
 
 
Dagrente
De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek.
 
Doorzonwoning
Het meest gebouwde type woning van na de oorlog. Kenmerkend zijn de grote ruiten aan voor- en achterzijde van de woonkamer, die lopen over de hele diepte van het huis.
 
Drive-in woning
Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt. De woonkamer en de slaapkamers liggen erboven.
 
DuBo
Duurzaam Bouwen, volgens strenge milieunormen.
 
 
Economische gebondenheid
Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt.
 
Eengezinswoning
Een rijtjeshuis voor één gezin.
 
Eigendomsbewijs
Een door het kadaster gewaarmerkt kopie van de transportakte. Krijgt u van de notaris na de overdracht.
 
Erfdienstbaarheid
Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad.
 
Erfpacht
Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente.
 
Executie (in dit verband)
Gedwongen verkoop. Als u niet voldoet aan uw verplichting, kan de hypotheekverstrekker hiertoe overgaan.
 
Executiewaarde
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.
 
Expiratiedatum
Het moment waarop een contract of een deel ervan afloopt.
 
 
Financieringskosten
Alle kosten die u maakt om een lening af te sluiten.
 
Forfait
Een vast tarief.
 
Forfait, huurwaarde
De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente.
 
 
Garantie, bank
Verplichting die de bank op zich neemt om op eerste vordering van de schuldeiser een bepaald bedrag te voldoen.
 
Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Geeft waarborgcertificaten uit voor huizen die door aangesloten bouwbedrijven zijn gebouwd. De aangesloten bedrijven zijn verplicht te bouwen volgens de vastgestelde normen.
 
Garantieregeling
Waarborgregeling van het GIW.
 
Garantie, rente
Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.
 
Gebondenheid, economische
Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt.
 
Gebruikersdeel
Deel van de onroerende-zaakbelasting dat u betaalt als bewoner van uw huis.
 
Gedoogplicht
Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang.
 
Geldverstrekker
Ander woord voor hypotheekverstrekker of hypothecaire financier.
 
Gesplitste hypotheek
Bij een sociale koopwoning splitst de bank de hypotheek in twee delen: wat u zelf opbrengt en wat wordt afgelost door de jaarlijkse premie van de overheid.
 
Grosse
Officieel afschrift van een akte of vonnis.
 
 
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest.
 
Hertaxatie
Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren.
 
Herziening, rente
Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt.
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.
 
Huurwaardeforfait
De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente.
 
Huren/kopenvergelijking
Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt.
 
 
Inkomen, belastbaar
Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle optel- en aftrekposten zijn hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.
 
 
Kadaster
Instelling waar alle onroerende zaken (grond, gebouwen) staan geregistreerd. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust.
 
Kettingbeding
Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar.
 
Kosten, afsluit
Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.
 
Kosten, aftrekbare
Alle kosten die u maakt bij de aankoop van een huis en die u mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.
 
Kosten, annulerings
Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.
 
Kosten, conversie
Kosten die de bank in rekening brengt als u tussentijds uw rentevastperiode of uw aflossingsvorm wilt wijzigen.
 
Kosten koper (k.k.)
De bijkomende kosten bij de aankoop van een huis komen voor rekening van de koper. Hieronder vallen o.a. de notariskosten en de overdrachtsbelasting.
 
Kosten, verwervings
Alle bijkomende kosten die u maakt om een huis te kopen, buiten de aankoopsom. Bijvoorbeeld de financieringskosten, de notariskosten en de overdrachtsbelasting.
 
Koopcontract, voorlopig
Bedrieglijke term voor een overeenkomst die de aan- en verkoop van een huis regelt. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen.
 
Krediet, overbruggings
Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.
 
Loonbelasting
Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon.
 
 
Makelaar o.g.
Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen.
 
Minuut
Origineel van een (notariële) akte die door de notaris wordt bewaard.
 
Monument
Een rijksmonument is ingeschreven in het rijksmonumentenregister. Het is minstens vijftig jaar oud.
 
 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. NHG wordt aangevraagd via de instelling die de hypotheek verstrekt.
 
Netto woonlasten
De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend.
 
 
Onderhandse akte
Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.
 
Ondermaat
De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte.
 
Onregelmatigheidstoeslag
Toeslag op het loon vanwege onregelmatige diensten.
 
Onroerend goed
De grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt voorzover dit er 'aardvast of nagelvast' mee is verbonden.
 
Onroerende zaak
De grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt voorzover dit er 'aardvast of nagelvast' mee is verbonden (zie onroerend goed).
 
Onroerende-zaakbelasting
Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. U betaalt altijd een gebruikersdeel. Als eigenaar betaalt u tevens het eigenarendeel.
 
Ontbindende voorwaarde
Een ontsnappingsmogelijkheid in een koopcontract. Als aan de gestelde voorwaarde niet wordt voldaan, kan de overeenkomst worden beëindigd. Gebruikelijk zijn bijvoorbeeld een voorbehoud financiering, woonvergunning en het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie.
 
Opslag, rente
Verhoging van de basisrente die de bank u in rekening kan brengen omdat u leent zonder Nationale Hypotheek Garantie of omdat u meer leent dan 75% van de executiewaarde.
 
Optie
Recht van koop. Als de verkoper u een optie geeft (dat hoeft hij niet te doen), verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden.
 
Oriëntatie-opdracht
Opdracht aan een makelaar om een huis te zoeken. U kunt de opdracht begrenzen in tijd en in plaats.
 
Overbruggingskrediet
Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.
 
Overdrachtsakte
Notariële akte waarin de aan- en verkoop van een huis wordt vastgelegd. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.
 
Overdrachtsbelasting
Belasting (6% van de koopsom) die verschuldigd is bij aankoop van een huis.
 
Overwaarde
Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek.
 
 
Pacht, erf
Een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente.
 
Partnerregistratie
Sinds 1 januari 1998 kunnen ongehuwd samenwonenden zich officieel als partners laten registreren. Deze registratie geeft praktisch dezelfde rechten als een huwelijk.
 
Passeren
Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend.
 
Pensioen
Periodiek gelijkblijvende uitkering die iemand ontvangt na ontslag uit een ambt wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd, of wegens invaliditeit, wanneer daardoor door hem gedurende zijn ambtsvervulling een bepaalde premie is betaald.
 
Perceel
Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd.
 
Preventief onderhoud
Onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen.
 
Provisie, afsluit
Bedrag dat de bank in rekening brengt als u een hypotheek afsluit. Meestal 1% van het totale leenbedrag.
 
 
Recht van opstal
Het recht om een huis te hebben op een stuk grond van iemand anders.
 
Rentebedenktijd
Periode waarin u kunt beslissen wanneer u een (volgende) rentevaste periode wilt laten ingaan.
 
Rente, bouw
De rente die u betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van uw nieuwbouwwoning.
 
Rente, contract
De overeengekomen rente.
Rente, dag
De op het moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek.
 
Rentegarantie
Hypotheekofferte waarin de aangeboden rente een bepaalde periode blijft gelden, ook als de kapitaalmarktrente tussentijds stijgt.
 
Renteherziening
Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt.
 
Renteopslag
Verhoging van de basisrente die de bank u in rekening kan brengen omdat u leent zonder Nationale Hypotheek Garantie of omdat u meer leent dan 75% van de executiewaarde.
 
Rente, variabele
Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd.
 
Rentevaste periode
Periode waarin uw hypotheekrente vastligt, ook al schommelt de marktrente. Bij de meeste hypotheekverstrekkers is uw keuze hierin beperkt.
 
Rentevormen
Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd.
 
Rente, werkelijke
De reële renteopbrengst voor de bank. Dat is meestal meer dan het opgegeven rentepercentage, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de afsluitprovisie en het moment van rentebetaling.
 
 
Schoongrondverklaring
Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen.
 
Staat, bewoonde
Een huis is minder waard als het bewoond is. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'.
 
 
Taxatie
Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur.
 
Taxatierapport
Rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld.
 
Transportakte
Ander woord voor overdrachtsakte.
 
 
Variabele rente
Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Het percentage ligt doorgaans lager dan voor een rente die voor een of meerdere jaren wordt vastgelegd.
 
Verborgen gebreken
Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. U kunt de verkoper hier in veel gevallen achteraf op aanspreken.
 
Vermogensbelasting
Belasting die u betaalt over het vermogen dat u bezit. Ook de overwaarde in uw huis valt hieronder voorzover die uitstijgt boven bepaalde (ruime) vrijstellingen.
 
Verwervingskosten
Alle bijkomende kosten die u maakt om een huis te kopen, buiten de aankoopsom. Bijvoorbeeld de financieringskosten, de notariskosten en de overdrachtsbelasting.
 
VINEX
Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. Deze overheidsnota wijst o.a. bepaalde gebieden in Nederland aan als nieuwbouwlokaties, de zogenaamde 'VINEX-lokaties'.
 
Vrij op naam (v.o.n.)
De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning.
 
Voorlopig koopcontract
Bedrieglijke term voor een overeenkomst die de aan- en verkoop van een huis regelt. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen.
 
Vrije vestiging
Om dit huis te bewonen hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.
 
Vrije vloeroppervlakte
Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven.
 
Vrij te aanvaarden
U koopt het huis zonder dat het bewoond is. U kunt er dus zelf gaan wonen.
 
 
Waarborgsom
Bij de koop van een bestaand huis kunnen koper en verkoper overeenkomen dat de koper alvast een deel van de koopsom (meestal 10%) overmaakt op de rekening van de notaris, nog voordat de akte is gepasseerd.
 
Waarde, executie
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.
 
Waardegrondslag
De waarde van uw huis is de grondslag voor de onroerende-zaakbelasting van de gemeente.
 
Waarde, herbouw
Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest.
 
Waardepeildatum
De datum waarop uw huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
 
Werkgeversverklaring
Verklaring van een werkgever ten behoeve van een van zijn werknemers, nodig voor inschrijving bij de verzekering, ziekenfonds e.d.
 
Welstandscommissie
Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Die beslist over de bouwvergunning.
 
Werkelijke rente
De reële renteopbrengst voor de bank. Dat is meestal meer dan het opgegeven rentepercentage, omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met de afsluitprovisie en het moment van rentebetaling.
 
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland.
 
Woonhuisverzekering
Ander woord voor opstalverzekering.
 
Woonlasten, netto
De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend.
 
Woning, doorzon
Het meest gebouwde type woning van na de oorlog. Kenmerkend zijn de grote ruiten aan voor- en achterzijde van de woonkamer, die loopt over de hele diepte van het huis.
 
Woning, drive-in
Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt. De woonkamer en de slaapkamers liggen erboven.
 
Woning, eengezins
Een rijtjeshuis voor één gezin.